Spolupracujeme s renomovanými advokátskymi kanceláriami.

Pre potreby klientov zabezpečíme :

  • vypracovanie zmlúv
  • vypracovanie kúpnych zmlúv s návrhom na vklad na príslušný Okresný úrad, katastrálny odbor
  • vypracovanie zmlúv o zrušení vecného bremena
  • vypracovanie zmlúv o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva
  • vypracovanie zmlúv o vysporiadanie bez podielového vlastníctva manželov
  • iné právne služby podľa potrieb klienta

Všetky právne služby sú poskytované skúsenými právnikmi oprávnenými poskytovať právne služby v zmysle platných zákonov najmä zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v platnom znení, Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov a v súlade s internými predpismi Slovenskej advokátskej komory, najmä Advokátskym poriadkom